Gói dịch vụ bao gồm:

  • Tách 10 chủ thể (người, vật hoặc sản phẩm) mà khách yêu cầu ra khỏi nền.
  • Ví dụ bạn có 1 chủ thể mỗi hình thì chúng tôi sẽ thực hiện 10 hình khác nhau cho bạn
  • Trong trường hợp bạn có 10 người đứng chung trong 1 bức hình mà cần tách ra khỏi nền thì chúng tôi chỉ thực hiện trên 1 tấm hình.
  • Dịch vụ này được tính theo số lượng chủ thể được yêu cầu tách ra khỏi nền.
  • Với các chủ thể phức tạp và không liền mạch xin vui lòng liên hệ sales@optori.com