Gói dịch vụ này bao gồm:

  • Tăng 1000 lượt like fanpage trên Facebook
  • Cho chọn nhóm đối tượng khách cần tiếp thị. Vui lòng chat với nhân viên hỗ trợ về nhóm đối tượng được chọn
    Đối tượng được chọn bao gồm: độ tuổi, giới tính, ngành nghề quan tâm…
  • Không spam, không like từ tài khoản ảo.

Bạn cần thông tin nhiều hơn 1,000? Vui lòng chọn thêm số lượng.